Open Site Navigation

הכשרות לאנשי מקצוע

חוש״ן, ארגון החינוך וההסברה של קהילת הלהט״ב בישראל, זוכה אות הנשיא להתנדבות לשהת התשפ״א- 2021 ופרס קרן יו״ר הכנסת לשנת 2016, הוא מלכ״ר הפועל מאז שנת 2004 למען הגברת סובלנות, מיגור להט״בופוביה, יצירת מרחבים בטוחים והכשרת אנשי מקצוע לעיסוק בנושאים הקשורים לקהילת הלהט״ב. הארגון מביא עמו נסיון של שנים בהסברה למגוון אוכלוסיות, ומקיים בכל שנה אלפי פעילויות והכשרות בהן לוקחים חלק כמאה אלף איש ואישה בכל שנה.

90 דקות

הכשרה לנותני שירות

היכרות עם עולם המונחים הלהט"בי ומגוון הזהויות בקהילה הגאה. העלאת מודעות לצרכים ולחסמים של להט"ב בקבלת שירות.  סימולציות מתן שירות מותאם ללקוחות להט"ב.

90 דקות

הכשרה למנהלים ולמשאבי אנוש

היכרות עם עולם המונחים הלהט"בי ומגוון הזהויות בקהילה הגאה. הצגת תמונת המצב של להט"ב בשוק העבודה: נתונים, אפליה וקיפוח. הצפת חוויות של להט"ב בשוק העבודה, צרכים ייחודיים וזכויות. מתן כלים פרקטיים ליצירת סביבת עבודה להט"ב-פרינדלי ומרחב בטוח לעובדות והעובדים, מקרים ותגובות.

90 דקות

מבוא לסוגיות פסיכו-סוציאליות בעבודה עם להט"ב

היכרות עם עולם המונחים הלהט"בי ומגוון הזהויות בקהילה הגאה.  הצגת נתונים בנוגע ללהט"ב ויחסם לטיפול - קבוצות סיכון, צרכים, פניה לקבלת סיוע.  גישות תיאורטיות להבנת מצבם הפסיכו-סוציאלי של להט"ב ולטיפול בקהילה.  גישות לטיפול בלהט"ב וכלים מעשיים לטיפול וליצירת מרחב בטוח במסגרת הטיפולית.

60-75 דקות

סדנה לשפ"ח

סוגיות פסיכו-סוציאליות בעבודה עם נוער להט"ב ונוער מגוון מגדר. היכרות עם עולם המונחים הלהט"בי ומגוון הזהויות בקהילה הגאה. סוגיות מרכזיות בטיפול בלהט"ב והתנהגויות סיכון. דיון וחשיבה סביב דוגמאות וסוגיות מהשטח. מעגלי ההשפעה של הפסיכולוג.ית החינוכי.ת - על העבודה מול התלמיד.ה ומול המערכת.

120 דקות

סדנת להט"ב זהב

 היכרות עם עולם המונחים הלהט"בי ומגוון הזהויות בקהילה הגאה.  נתונים ומידע על להט"ב מזדקנים וחיבור לתיאוריה.  כלים ליצירת מרחב בטוח במסגרת הטיפול בלהט"ב מזדקנים.  כלים מעשיים לעבודה מותאמת עם הקהילה הגאה.

90 דקות

סדנת היכרות עם קהילת הלהט"ב וסיפור אישי

סדנה זו כוללת היכרות עם קשת הזהויות בקהילת הלהט"ב באמצעות פירוק המושגים מין, מגדר ומשיכה. במסגרת הסדנה יסופר סיפור אישי של פעיל.ת חוש"ן העוסק בביסוס הזהות המשיכתית והזהות המגדרית וחוויית היציאה מהארון, תוך שימת דגש על נקודות ממשק עם המערכת הרפואית. בסיום הסדנה, יוקדש זמן לשיח פתוח ומאפשר סביב סוגיות הנוגעות במתן טיפול רפואי לקהילת הלהט"ב. המשתתפים.ות יוכלו לשאול שאלות במסגרת מרחב בטוח ולקבל מענה על סוגיות עמם הם נפגשים בעבודתם ובחייהם.

90 דקות

רפואה מודעת מין, מגדר ומשיכה

סדנה זו מציגה את קשת הזהויות בקהילת הלהט"ב תוך שימת דגש על החשיבות שבהבחנה בין פרקטיקה מינית לזהות מגדרית וזהות משיכתית. הסדנה מקנה ידע מקצועי, מבוסס מחקר, למתן טיפול רפואי נכון, מותאם ואיכותי לחברות וחברי הקהילה הגאה, תוך שימת דגש על הפן הבינאישי.

60-90 דקות

סדנת רפואת טרנס

סדנה זו מתמקדת בהיכרות מעמיקה הקהילה הטרנס*ית ברמה הסוציאלית וברמה הרפואית. הסדנה שמה דגש על האתגרים עמם מתמודדת קהילה זו בקבלת טיפול רפואי, ומקנה ידע מקצועי, מבוסס מחקר, למתן טיפול רפואי נכון, מותאם ואיכותי למטופל.ת הטרנס*.

180 דקות

סדנת חוש"ן לכוחות הביטחון

סיפור אישי + סימולציות: היכרות עם עולם המונחים הלהט"בי ומגוון הזהויות בקהילה הגאה. האזנה לסיפור אישי העוסק בגיבוש וביסוס הזהות המגדרית והמשיכתית של פעיל.ת חוש"ן. סקירה היסטורית ועכשווית של יחסי כוחות הביטחון וקהילת הלהט"ב. סימולציות למפקדים (מותאם למסגרת).