תקנון האתר

אתר אינטרנט זה הינו אתר הרשמי של חושן חינוך ושינוי חברה לתועלת הציבור, ומאפשר איסוף תרומות ו/או הרשמה לפעילות של החברה כל שימוש באתר אינטרנט, לרבות מתן תרומות באופן מקוון ו/או תשלום עבור השתתפות בפעילות שעורכת החברה .

שימוש באתר לרבות מתן תרומות מהווה את הסכמתכם לנהוג בכפוף לתקנון זה ולנהוג לפיו.

התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לכל המגדרים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

החברה תהיה רשאית בכל עת לשנות את התקנון ללא הודעה מוקדמת על כך. השינוי נכנס לתוקף החל מיום פרסומו באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר.

כללי

1. החברה מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כסף בצורה מקוונת ו/או לתשלום עבור פעילות שמארגנת החברה. החברה אינה אחראית בשום דרך ו/או צורה לתוכן שמוזן לאתר על ידי הגולש.
2. מתן תרומה כספית ו/או הרשמה לפעילות אסורה לגולש מתחת לגיל 18. גולש המבצע תרומה ו/או הרשמה לפעילות באמצעות האתר מצהיר בזאת כי הינו מעל גיל 18 וכי לא חל עליו אזור ו/או מגבלה אחרת המונעים ממנו ו/או אוסרים עליו לבצע תרומה ו/או להרשם לפעילות כאמור. החברה אינה אחראית לעצם הגלישה באתר ו/או לביצוע תרומה של גולש שגילו מתחת לגיל 18, אשר פעל בניגוד לאמור בתקנון זה.
3. בעת מתן תרומה/ביצוע עסקה באמצעות כרטיס אשראי ,תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה. דף התשלום מאובטח בתקן PCI DSS.
4. כל הפרטים האישיים של הרוכשים נשמרים בשרת מאובטח שאינו ניתן לגלישה.

ביצוע התרומה או התשלום

1. החברה מאפשרת באמצעות אתר זה לתרום כסף לטובת השגת יעדי החברה לתועלת הציבור ולבצע עסקאות לרכישת פעילות שמארגנת החברה בדרך קלה, נוחה ומהירה – וזאת באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בלבד. השימוש בכרטיס אשראי באתר יתאפשר רק למחזיקים בכרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
2. יצויין כי לחברה פעילויות חינוכית אחרות שלגביהן שלא מתאפשרת סליקת אשראי, ותנאי התשלום בגינן לרבות אפשרות הביטול מפורטת בהצעת השירותים שמועברת ומאושרת על ידי מזמין הפעילות.
3. בעת ביצוע תרומה/עסקה כאמור ישלח אישור תשלום / תרומה הכולל את פרטי הפעילות ו/או התרומה למייל הלקוח.
4. התמורה תשולם בתשלום אחד בכרטיס אשראי, אלא אם סוכם אחרת בין החברה למשתתף/ התורם.
5. קיימת אפשרות לבצע תרומה כספית ו/או תשלום עבור פעילות של הארגון שלא באמצעות כרטיס אשראי אלא באמצעות משלוח שיק ו/או העברה בנקאית לחשבון החברה המתנהל בבנק אוצר החייל סניף 361 מס' חשבון 60606.
6. אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. גולש שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.
7. במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם החברה.
8. החברה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה לרבות שימוש לרעה, שימוש בלתי מורשה או שלא כדין הנעשה בפרטי כרטיס האשראי הנמסר לביצוע תשלום/ פעולה.
9. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי המשתתף תחול על המשתתף, והמשתתף ישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל החברה ו/או חברת הסליקה מטעמה יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי המשתתף.
10. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים.

אבטחת מידע ופרטיות

1. החברה מקפידה לנהל את האתר בזהירות, מיומנות, ובאופן מבוקר ונוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שהעביר המזמין.
2. העברת נתוני כרטיסי האשראי באתר/חברת הסליקה מתבצעת על-פי תקן PCI.
3. החברה שומרת על פרטיות התורמים/מזמינים ואינה שומרת את פרטי האשראי של המשתמשים.
4. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למזמין או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
5. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המזמינים הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ולצורך התקשרות ישירה עם המשתמש.
6. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
7. מפעיל האתר אינו חולק מידע אישי ומזהה על המשתמש עם גוף שלישי. על אף האמור, אין באמור כדי למנוע ממפעיל האתר לחלוק מידע כאמור ככל שיידרש לכך במסגרת כל הליך חוקי וכל דרישה ו/או זימון אשר יופנו אליו ממשטרת ישראל ו/או בית משפט, בכפוף לכל דין.

אחריות

1. החברה מתחייבת להשתמש בכספי התרומות למימוש מטרות החברה בלבד.
2. לחברה לתועלת הציבור אישור משלטונות המס כמתחייב בחוק ואישור ניהול תקין מטעם רשם העמותות לשנת 2018.

מדיניות ביטול תרומה/עסקה

1. הגולש יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה וזאת בתוך 14 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה / ההזמנה בטלפון או בוצעה פעולת התרומה באינטרנט על פי חוק הגנת הצרכן- 1981. בכל מקרה של ביטול תשלום עבור השתתפות בפעילות, יתאפשר ביטול תוך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה באינטרנט ו/או בטלפון ולא יאוחר מחמישה ימי עסקים לפני מועד הפעילת שהוזמנה.
2. ההודעה על ביטול תרומה ו/או תשלום תעשה בפנייה רשמית בכתב בדואר האלקטרוני: adm@hoshen.org ו/או בכתב באמצעות דואר רשום.
3. בכל מקרה של ביטול על פי תנאי התקנון החברה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את החברה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.
4. במידה של ביטול תרומה/עסקה יש ליצור קשר במייל הבא: adm@hoshen.org.
5. בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאשר לחברה לגבת את בתשלום, ייחשב הדבר לביטול התשלום עבור פעילות החברה על ידי המשתתף ויחולו התנאים האמורים להעיל לגבי ביטול עסקה. המשתתף לא יהיה זכאי להשתתף בפעילות שארגנה החברה בטרם שילם את מלוא התמורה בגינה או טרם התקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה.

זכויות קניין ובעלות

1. האתר, המידע והשירותים, לרבות ומבלי לגרוע, תכנים, טקסט, גרפיקה, לוגו, סימני מסחר, סימני שירות, עיצובים, לחצנים, תמונות, קטעי שמע, חומרים להורדה דיגיטלית, מאגרי נתונים, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, הכלי, כולל שיפורים, תיקונים, שינויים, עדכונים ו/או שדרוגים, והתיעוד הרלוונטי וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות עימם (להלן: "קניין החברה"), אינם למכירה והם רכושה הבלעדי של החברה, כיום ובעתיד.
2. תנאים אלו אינם מקנים לך זכות בקניין החברה, אלא זכות שימוש מוגבלת בלבד כמפורט לעיל. הזכויות המוענקות על פי מסמך זה מוגבלות לאלו המצוינות במפורש במסמך זה, ולא מוענקים זכויות או רישיונות נוספים במשתמע או אחרת. כל העתקה, שינוי, שימוש מסחרי, שימוש חוזר או הפצה של קניין החברה אסורים ללא קבלת אישורה מראש ובכתב של החברה אסורים בתכלית.