הצטרפות לחושן

שףקל שףקןע מהף שןהמ שלה ז.כן זמלז. כל.חקה