תרומה לחושן

שקףשליכ שקכלח שלקכ שרקכחש שלכה של ש זמש.כ .ח חה